Getting My संकल्प की शक्ति To Work


Specialized exercise routines that market psychological attributes consist of actions and actions that need decisiveness, willpower

மேலும் ஆன்மீக உரையாடலின் போது தெளிவான பதில் புரியும். ஏனென்றால் அந்த உடை பழைய உலகத்தின் உள்ளுணர்வு மற்றும் அதிர்வுகளிலிருந்து மாயாவின் தண்ணீர் அல்லது நெருப்பு நுழையாததாகும். அதில் மாயை இடையூறு விளைவிக்க முடியாது.

Issue to apply: Nowadays I will only say one thing positive. If I think that my stating something will not aid one other individual, these days I will not claim that. I will pay out Exclusive attention to what I communicate. I will only say that which would develop a beneficial effect.

Within the sensible cafe of a really sensible hotel inside the West Close of London, Roy F Baumeister, eminent American social psychology professor, orders a lunch of fish and chips, then decides not to eat the chips.

सर्व को रिगार्ड और सत्कार देने वाली हूँ....मैं देही -अभिमानी

Be aware that ignorance of what aims are very good and lousy, like men and women of undesirable character often have, is just not a little something people normally excuse as ignorance During this sense. "Acting on account of ignorance looks various from performing when becoming ignorant".

परमात्म मिलन द्वारा रूहरिहान का सही रेसपान्स प्राप्त वाले बाप समान बहुरूपी भव!

১০.যেই রকম আজকাল যন্ত্রের দ্বারা মরুভুমিকে সবুজ বানিয়ে দেয় , পাহাড়েও ফুল উত্পন্ন করে

टीचर्सलाई त्याग र तपस्या त सदा याद छ हैन? कुनै पनि व्यक्ति वा वैभवको आकर्षणमा नआऊ। नत्र यो पनि एक बन्धन हुन जान्छ— कर्मातीत बन्नमा। टीचर्स स्वयं आफ्नै पुरूषार्थमा सन्तुष्ट छौ? चढ्ती कलाको महसुसता हुन्छ? सबैजना सबैसँग सन्तुष्ट छौ? आफ्नो पुरूषार्थबाट, सेवाबाट फेरि साथीहरुसँग, सबैसँग सन्तुष्ट? सबैको प्रमाणपत्र हुनु पर्छ नि? त्यसैले सबै प्रमाणपत्र छन्— के सम्झन्छौ? यदि तिमी सच्चाईबाट सफाईबाट सन्तुष्ट छौ भने बाबा पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। एक हुन्छ त्यसै भन्नु— सन्तुष्ट छौं, एक हुन्छ सच्चाई–सफाईसँग भन्नु सन्तुष्ट छौं। सदा सन्तुष्ट। यहाँ आएका हौ, कुनै पनि कमी छ भने, स्वयंप्रति वा सेवाप्रति। त्यसैले जो निमित्त बनेका छन् उनीसँग लेनदेन गर। भविष्यको लागि चढ्ती कला गरेर नै जाऊ। कमीलाई भर्न र स्वयंलाई हल्का गर्नको लागि त आउँछौ। यदि कुनै पनि सानोतिनो कुरा छ जसले पुरूषार्थको स्पीडमा बाधा पुर्याउँछ भने त्यसलाई समाप्त गरेर जाऊ। अच्छा!

May possibly you be double light and experience the subtle region by freeing your mind and intellect in the dictates of your own personal brain.

With using Scholasticism, Thomas Aquinas's Summa Theologica helps make a structured procedure of the thought of will. A quite simple representation of the therapy may perhaps appear to be this:[1]

இராஜஸ்தானிற்கு ஏதாவது புதிய கண்டுபிடிப்பு செய்ய வேண்டும். இப்பொழுதினுடையது அல்ல இராஜஸ்தானின் நிலத்தை பரிவர்த்தனை செய்ய வேண்டும். அதற்காக அடிக்கடி கடும் உழைப்பு என்ற தண்ணீர் விட வேண்டும். இடைவிடாது உரம் போட வேண்டும். இப்பொழுது லேசாக உரம் போடப்பட்டிருக்கிறது. நல்லது. இன்னும் ஒரு நாள் பின்பு உத்திரபிரதேசத்தின் உயர்ந்த நிலையை கூறுவோம். வெளிநாட்டினரோ இப்பொழுதும் உடனே செய்யக்கூடியவர்கள். நினைத்தார்கள் உடனே செய்யவும் செய்தார்கள். உத்திரபிரதேசத்தின் மகான்தன்மையின் மாலையையும் வர்ணனை செய்வோம். இப்பொழுது தயார் செய்யுங்கள், பிறகு இன்னொரு நாள் மாலை அணிவிப்போம்.

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन।

सारा इतिहासमा कसैले यदि आफ्नो सत्तालाई यथार्थ प्रयोग गरेका छ्रैनन् भने अवश्य गलत प्रयोग गरेका थिए। राजाहरुले राज्य गुमाए, नेताहरुले आफ्नो कुर्सी गुमाए, तानाशाहले आफ्नो सत्ता गुमाए— कारण? आफ्नो निजी कार्यलाई छोडेर ऐश–आराममा व्यस्त हुन पुगे। कुनै–न–कुनै कुरामा स्वयं अधीन हुन्छन्, यसैले अधिकार छुट्न जान्छ। वशीभूत हुन्छन्, check here यसैले आफ्नो अधिकार गलत प्रयोग गर्छन्। यसैगरी बाबाद्वारा तिमी पुण्य आत्माहरुलाई जुन हर सेकेण्ड र हर संकल्पमा सत्ता मिलेको छ, अधिकार मिलेको छ, सर्व अधिकार मिलेका छन् त्यसलाई यथार्थ रीतिबाट सत्ताको मूल्यलाई जान्दै त्यही अनुसार प्रयोग गर्दैनन्। सानो–सानो कुरामा आफ्नो लापरबाहीको ऐश–आराममा वा व्यर्थ सोच्नमा वा बोल्नमा गलत प्रयोग गर्नाले जम्मा भएको पुण्यको पूँजी वा प्राप्त भएको ईश्वरीय सत्तालाई जसरी प्रयोग गर्नु पर्छ त्यसरी गर्न सक्दैनन्। नत्र तिम्रो एक संकल्प नै धेरै शक्तिशाली छ। श्रेष्ठ ब्राह्मणहरुको संकल्प आत्माको भाग्यको रेखा खिच्ने साधन हो। तिम्रो एक संकल्प स्वीच जस्तै हो जसलाई अन गरेर सेकेण्डमा अन्धकारलाई मेटाउन सक्छौ।

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Getting My संकल्प की शक्ति To Work”

Leave a Reply

Gravatar